Interesujące bezpieczeństwo wewnętrzne

Odpowiednie wykształcenie jest warunkiem dobrej i satysfakcjonującej pracy. Bezpieczeństwo wewnętrzne sprawdza się dla osób technicznych i kierowniczych, znacznie rzadziej natomiast dla osób z wykształceniem co najwyżej zawodowym (17%), pracujący w zawodach wymagających niższych kwalifikacji (25%), bezrobotni (27%). Bezpieczeństwo wewnętrzne1W tej ostatniej grupie udział w edukacji zależy od czasu pozostawania na bezrobociu – im jest on krótszy, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba bezrobotna podejmuje jakiekolwiek działania na rzecz rozszerzenia swoich umiejętności. Stosunkowo wysoka jest popularność samokształcenia. Analizując dane dotyczące samokształcenia, trzeba mieć na uwadze fakt, że mogą być one nieco zawyżone.

Może to wynikać z faktu, że respondenci mylnie interpretowali np. korzystanie z Internetu jako sposób na uzupełnianie wiedzy w sytuacji, w której nic miało ono takiego charakteru. Bezpieczeństwo wewnętrzne to jedna z wielu form, z której Polacy korzystają najczęściej, bez względu na poziom wykształcenia i pozycję na rynku pracy. Wśród osób pracujących na drugim miejscu pod względem popularności po kształceniu nieformalnym znajduje się kształcenie w systemie pozaszkolnym. Z tej formy edukacji korzysta co szósta osoba pracująca, ale już co siedemnasta bezrobotna. Wśród osób pracujących z kształcenia w systemie pozaszkolnym najczęściej korzystają pracownicy najemni oraz pracodawcy (po ok. 20%), znacznie rzadziej są to natomiast pracujący na własny rachunek (11%) oraz pomagający członkowie rodzin (5%).

Spośród osób, które wzięły udział w kształceniu pozaszkolnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zdecydowana większość (53%) uczestniczyła w jednym przedsięwzięciu edukacyjnym, co piąta osoba uczestniczyła w dwóch przedsięwzięciach, a co czwarta w trzech lub więcej. W większości kształcenie odbywało się w formie mieszanej (40%) oraz w formie wykładów (39%), rzadziej w formie seminariów i konferencji (15%) czy instruktażu na miejscu pracy (6%). Bezpieczeństwo wewnętrzne to przyszłość. Czas trwania przedsięwzięcia nie przekroczył 20 godzin w przypadku prawie 60% badanych. Polska ze wskaźnikiem 4,3 plasuje się na czwartym miejscu od końca.