Prestiżowe studia bhp

Studia bhp  to kierunki dla wszystkich, którym bliskie są tematy pacy, higieny, bezpieczeństwa, szkodliwych warunków itp. Edukacja wyższa tym różni się od edukacji szkolnej, że wyróżnia wśród swoich adresatów, (zw. grupy docelowe, tj. grupy o specyficznych potrzebach, by uczynić je przedmiotem dydaktycznych działań i refleksji. studia bhp1Grup tych nie kreuje edukacja dorosłych, one powstają w wyniku procesów społecznych, na które oświata powinna reagować. W aktualnej sytuacji pojęcie grup docelowych, bliskie jest pojęciu grup defaworyzowanych społecznie: bezrobotnych, mieszkańców wsi, seniorów, obcokrajowców, mniejszości narodowych, etnicznych itd. Badania przybliżają, specyficzne potrzeby edukacyjne tych grup oraz ich postawę wobec oświaty dorosłych . Dziś wiemy, że studia bhp, struktury wiedzy, motywy kształcenia i doświadczenia edukacyjne, style uczenia się i mówienia mają związek z płcią, wiekiem, pochodzeniem społecznym, przynależnością klasową,  środowiskiem życia oraz biografią edukacyjną, co wskazuje na konieczność organizowania procesu dydaktycznego zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami określonych grup uczestników.

Nierozwiązanym problemem pozostaje zjawisko nieproporcjonalnego uczestnictwa różnych grup społecznych w edukacji dorosłych, co oznacza nadreprezentację dobrze wykształconych, zajmujących wysokie stanowiska zawodowe i dobrze zarabiających, w porównaniu z osobami o niższym statusie społecznym. Studia bhp to przede wszystkim mówienie, dlatego język zajęć stanowi podstawowy warunek skuteczności uczenia się. Wykładowca powinien dopasować stopień abstrakcji swojego języka do możliwości poznawczych studentów, im krótsze są jego wypowiedzi, tym większa nadzieja na sukces samodzielnego uczenia się, niedokończone zdania i myśli nauczyciela zachęcają do myślenia uczniów, uczniowie cenią sobie bardziej „spontaniczność i naturalność” wypowiedzi nauczyciela, niż zbytnią dbałość o poprawność gramatyczną. Nauczyciele posługują się w trakcie zajęć różnymi rodzajami języka: wzór heurystyczny: prowokacyjny i humorystyczny sposób mówienia, wzór empatyczny: wzajemne (wzrokowe) wspieranie się nauczyciela uczestników.

Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły wyższej www.wszop.edu.pl/oferta-edukacyjna/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji-i-stopnia/bhp,2,2,257,54,255