Filologia angielska w naszych szkołach

Kulturę edukacji językowej dorosłych z perspektywy jednostki charakteryzuje kontynuacja modelu technologicznego w pracy edukacyjnej, wzbogacanego sporadycznie elementami modelu humanistycznego i krytycznego, co wynika z dominacji kształcenia zawodowego. Filologia angielska1Powierzchowne zmiany dotyczą programów nauczania, które wzbogacane nowymi środkami dydaktycznymi zyskują znamiona programów otwartych i nowoczesnych. Filologia angielska w kwestii doboru metod kształcenia propaguje się zwiększenie udziału metod aktywizujących, które w szkolnej i kursowej codzienności mogą przyczynić się do reorientacji procesu kształcenia w kierunku jego upodmiotowienia. Indywidualne style i strategie uczenia się, uzależnione od pici, wieku i sprawności zmysłów są przedmiotem doskonalenia zawodowego nauczycieli, ale w praktyce nauczyciele nie reagują na nic inną metodyką, nauczania, usprawiedliwiając swoje „nic nie robienie”, ogólnie niskim poziomem wiedzy i zdolności swoich uczniów. Innym wymiarem indywidualnej perspektywy kultury nauczania – uczenia się jest postrzeganie adresata i uczestnika jako klienta a instytucji oświatowej jako zakładu pracy, co oznacza redukcję pola myślenia o edukacji.

Pozorne zaspakajanie potrzeb edukacyjnych klientów odbywa się tylko w takim zakresie, na jaki pozwala rachunek ekonomiczny. Towarzysząca edukacji jaką jest filologia angielska cele mają jedynie spełniać wymagania systemu kontroli jakości, a nic uczestniczącej w niej jednostki. Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają do czynienia z podobnymi wyzwaniami otoczenia, ale różnie na nic reagują. W odniesieniu do Polski generalnie można stwierdzić, że oświata nie jest przygotowana na współczesne przemiany cywilizacyjne, zbyt powoli reaguje na nie, koncentruje się nadal na zaspakajaniu tradycyjnych potrzeb. W tej sytuacji Beata Przyborowska postuluje: „Nowi uczniowie potrzebują kształcenia przez „nowych nauczycieli”, w „nowych ośrodkach socjalizacji”. Filologia angielska może dla wielu stać się przepustką do lepszej pracy.