Wschodnie języki – filologia rosyjska

Nowi studenci na uczelni to zawsze grupa heterogeniczna, która charakteryzuje się zróżnicowanymi, zmiennymi i coraz bardziej złożonymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno o charakterze instrumentalnym, jak i autotelicznym. Filologia rosyjska1Można wśród nich zauważyć grupę „klientów” zainteresowanych towarem wysokiej jakości oraz raczej większą grupę takich, którzy traktują edukację jako doraźną usługę, z której można dowolnie i okazjonalnie korzystać. Filologia rosyjska dla tej grupy nie ma wartości kapitałowej, a jest jedynie tego rodzaju aktywnością, która ma umożliwić.

Patrząc na krytyczny model pracy edukacyjnej z dorosłymi z polskiej perspektywy należy uczynić kilka uwag. Niewątpliwie sporą, część naszego społeczeństwa stanowią, grupy defoworyzowanc, które Z uwagi na swoje niekorzystne położenie społeczne i materialne, pozbawione są szansy korzystania z możliwości, jaki oferuje współczesny świat. Wyjście z kręgu, w którym się znaleźli, byłoby szansą na zmianę życia. Problem polega na tym, że często nie widzą oni takiej potrzeby, ponieważ otoczenie zbyt rzadko dostarcza pozytywnych przykładów takiej zmiany, poza tym ich potencjał kulturowy (deficyty poznawcze, niska świadomość, niechęć wobec edukacji) jest niedostateczny, by takiej zmiany dokonać.

Dodatkowo nadal niewielka część społeczeństwa polskiego, niezależnie od poziomu wykształcenia, widzi potrzebę celowej pracy nad swoją tożsamością w ramach zajęć edukacyjnych, co potwierdzają m.in. badania nad edukacją kulturalną dorosłych. Filologia rosyjska zaś takie działania wspiera, czego dowodem są tylko nieliczne instytucji pozazawodowej edukacji dorosłych. To nie oznacza, że należy się poddać, posłaniem pedagogów jest pomagać poprzez edukację wszystkim, którzy takiego wsparcia potrzebują. W nowoczesnej kulturze edukacji dorosłych jest miejsce na różne modele pracy oświatowej, ponieważ zróżnicowane potrzeby edukacyjne dorosłych wymagają odmiennych strategii ich zaspakajania. Filologia rosyjska to wybór modelu pracy edukacyjnej i zależy od wielu czynników, min.: celów i treści kształcenia, kultury nauczania-uczenia się instytucji oświatowej,  preferencji andragoga, charakterystyki uczestników edukacji dorosłych, otoczenia edukacyjnego.