W kręgu kulturoznawsta

Nowi nauczyciele” mają pełnić w nowoczesnej edukacji funkcję doradcy i animatora samodzielnego procesu uczenia się swoich podopiecznych. Ta rezygnacja z funkcji eksperta przekazywanej wiedzy na rzecz specjalisty metod nauczania i uczenia się wymaga gruntownego przygotowania pedagogicznego, w trakcie którego pedagog zdobędzie potrzebne do pracy zawodowej kompetencje: przedmiotowe, metodyczno-pedagogiczne, menedżerskie, społeczno-osobowościowe, refleksyjne. Kulturoznawstwo1Kulturoznawstwo to kierunek o  wysokim potencjale innowacyjnym, które odznaczają się następującymi parametrami: Powiązania ze środowiskiem: granice miedzy organizacją i otoczeniem są otwarte, między nimi istnieje stała wymiana informacji i współpraca; organizacje odznaczają się wrażliwością, otwartością oraz szybkością reakcji na potrzeby płynące ze środowiska; organizacja ma zdolność do szybkiego pozyskiwania potrzebnych informacji, gromadzenia ich, przetwarzania i przesyłania właściwym szczeblom zarządzania; organizacje mają często zasięg pozalokalny, globalny; organizacja tego typu jest świadoma swoich problemów, potrafi je rozwiązywać, przyswoić i ocenić; przewiduje i wyprzedza zmiany w otoczeniu. Kulturoznawstwo jest tutaj podstawą.

Warunki wejściowe: organizacja ma umiejętność pozyskiwania i gospodarowania wszystkimi zasobami; zasoby materialne przestają być dominującym wyróżnikiem poszczególnych organizacji; dominującym czynnikiem w procesach przetrwania i rozwoju organizacji jest kulturoznawstwo i zasoby niematerialne, tzn. ludzie – ich wiedza, umiejętności i kreatywność. Procesy transformacyjne: organizacja ma jasne, sprecyzowane cele; postrzega nowe potrzeby społeczne, kierowana jest wizją przyszłości; charakteryzuje się zmiennym programem działania, dostosowanym do zmiennych potrzeb i wymagań otoczenia; dopasowuje adekwatną strukturę do pracy, jaką ma wykonać; zakłada pełną zmienność ról organizacyjnych, zaciera granice miedzy kadrą kierowniczą a wykonawczą, następuje decentralizacja decyzji i działań, wszyscy współuczestniczą w zarządzaniu; charakteryzuje się nowoczesną technologią i organizacją, umiejętnym jej wykorzystaniem.